Steget

Rehabiliteringsverksamheten STEGET      

                        

I mitten av 1990-talet ansökte FPS hos Örebro läns landsting om att få starta ett eget boende med rehabilitering för svårt psykiskt sjuka. Psykiatrin hade skrivit ut sina patienter till ingenting och många redan vuxna patienter flyttade hem till sina föräldrar, som fick ta allt ansvar för den sjuka både natt och dag. Det som behövdes var gruppboende och daglig sysselsättning.

 

1995 trädde psykädelreformen i kraft. En skriande brist på boenden uppstod, de styrande i landsting och kommun insåg då att idén var bra eftersom kommunerna nu tvingades att ordna fler platser åt psykiskt sjuka. Ett treårigt projekt startades 1996 under namnet Rehabiliteringsverksamheten Steget. Ansvaret vilade på en styrgrupp med representanter från Örebro kommun, landstinget och FPS.

 

När projekttiden var slut fick vi i FPS förfrågan om vi kunde ta över verksamheten i egen regi. Efter moget övervägande med tanke på allt arbete det innebär sa FPS ja. En ny förening bildades; FPS i Örebro Ekonomisk förening, som är helt fristående från anhörigföreningen FPS och vars fåtal medlemmar främst bestod av anhöriga till Stegets deltagare. Styrelsen som ansvarar för verksamheten, består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Tre ledamöter och en suppleant har varit anhörigrepresentanter från FPS och lika många har varit representanter från personalen. Från och med maj 2014 bedrivs Steget av samma förening, men är nu ett så kallat personalkollektiv (föreningens medlemmar). Styrelsen består av fyra ordinarie (inklusive verksamhetschef), en suppleant från personalgruppen samt två ordinarie och en suppleant från FPS. Ordförande är för närvarande en av FPS representanterna.

 

Det unika med Steget är att de finansiella resurserna kommer från både landsting och Örebro kommun. Intagning av deltagare sker av en samrådsgrupp bestående av verksamhetschefen jämte representanter från kommun och landsting. Stegets styrelse består idag av tre anhöriga och tre personal samt en suppleant från respektive grupp. Ordföranden är en anhörig. Utöver verksamhetschefen har Steget tio anställda. Sju deltagare har sina bostäder i samma hus som verksamhetslokalerna. Ytterligare ca sju deltagare kommer för daglig verksamhet. Rehabilitering är grundläggande i såväl boendet som i dagverksamheten.

 

Rehabiliteringen utgår från varje individs speciella behov och sker med kognitiva och specialpedagogiska metoder. Steget har, med fil.dr. och specialpedagogen Eve Mandre som handledare, utarbetat en ny modell för rehabilitering. Grunden för metoden är hennes avhandling ”Från observation till specialpedagogisk design. Pedagogikens möte med psykiatrin”.

 

Målet med rehabiliteringen är att:

- Rehabilitera deltagarna till ett självständigare liv.

- Medverka till högsta möjliga livskvalitet.

- Förebygga inläggningar.

 

Metod:

- Skapa trygg miljö i det egna boendet.

- På ett pedagogiskt sätt ge stöd att klara vardagsproblem(som hygien, matinköp, klädvård och städning).

- Genom stödjande samtal och ge deltagaren insikt om sitt kognitiva tankemönster och uppmuntra till positivt tänkande.

- Genom individuella aktiviteter - stärka deltagarnas självförtroende och locka fram den egna inneboende kraften.

- Erbjuda meningsfulla gruppaktiviteter, som kan öka livskvaliteten.

- Samarbeta med anhöriga och nätverk.

 

Rehabiliteringspersonalen består av personal med varierande utbildningar, yrkeserfarenhet och bakgrund för att få en så kompetent och mångsidig arbetsgrupp som möjligt. Som i alla verksamheter sker förändring och utveckling. Steget är numera ägare till ett eget torpställe med ypperliga tillfällen för rehabilitering. Den senaste administrativa förändringen är att kommunen numera tillämpar styckeköp av boendeplatser, vilket öppnar för andra kommuner i länet att köpa en plats i Steget.

          

                        

Om du vill vara med och stödja verksamheten i torpet, kan du göra detta genom ett bidrag till FPS stödfond: Bankgiro 5570-4571 – märk insättningen med ”Steget”.

 

Om du vill veta mer om Stegets verksamhet, är du välkommen med frågor till verksamhetschef Ulrica Wallenlöv, telefonnummer: 072-857 67 38,

Besöksadress: Loggatan 2-4, 702 26 Örebro.

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete - FPS